Doelstelling, missie,visie en jaarverslagen

Doelstelling

De doelstelling van het DES Centrum, zoals beschreven in de statuten van 2002:
Het DES Centrum heeft ten doel om:

  • Voorlichting te geven aan vrouwen die tijdens  hun zwangerschap diëthylstilbestrol gebruikt hebben en aan hun dochters, zonen en verdere afstammelingen die uit deze zwangerschappen geboren zijn;
  • Hulp te bieden door middel van individuele opvang aan mensen die problemen hebben als gevolg van DES-gebruik;
  • Groepsgewijs of individueel lotgenotencontact te bieden aan DES-betrokkenen met als doel ondersteuning van DES-betrokkenen in het verwerken van hun individuele DES geschiedenis;
  • Beheren, uitbreiden en toegankelijk maken van een kenniscentrum op alle DES gerelateerde terreinen, zowel ten behoeve van individuen als van diverse beroeps- of belangengroepen; - Activiteiten vanuit een landelijk bureau te coördineren en te initiëren;
  • Door alle middelen rechtens de belangen te behartigen in de ruimste zin des woords van mensen, die door DES-gebruik materieel en/of immaterieel nadeel ondervinden;
  • Het verrichten van allles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. In het algemeen heeft het DES Centrum ten doel de emancipatie van de gebruiker van de gezondheidszorg en een kritische houding ten aanzien van medicijngebruik in de zwangerschap te bevorderen.

Het DES Centrum heeft geen winstoogmerk.

Missie

Het DES Centrum is een kennis- en voorlichtingscentrum over DES. Het heeft tot doel informatie over DES (in de breedste zin van het woord) te verzamelen, te vertalen en voor een ieder toegankelijk te maken via verschillende media. Daarnaast stelt het DES Centrum zich tot doel om de belangen van DES-betrokkenen waar nodig te bewaken. Dit doet het indien wenselijk in samenwerking met relevante partners.

Visie

Het toekomstbeeld dat het DES Centrum vanaf 2013 voor ogen heeft kan als volgt worden geformuleerd. Het DES Centrum is een kennis- en voorlichtingscentrum dat in ieder geval tot 2033 bestaat als gesprekspartner voor het DES Fonds. In die tijd zet het DES Centrum zich in voor het verzamelen  van informatie over DES en maakt deze informatie toegankelijk. Dit doet het met behulp van samenwerkingspartners als Lareb en Atria. Deze organisaties bieden de mogelijkheid tot continuïteit van verantwoordelijke taken als kennis- en historiebehoud. Daarnaast heeft het DES Centrum een organisatie of samenwerkingsvorm gevonden om het contact met haar DES-achterban te behouden en onderhouden. Zo kunnen de ervaringen, vragen, wensen en behoeften van deze achterban leidend zijn bij het bepalen van toekomstig beleid.

Beleid

Door de jaren heen heeft het DES Centrum activiteiten georganiseerd, bijeenkomsten gehouden en projecten uitgevoerd op de terreinen van voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Al deze projecten en activiteiten zijn beschreven in jaarverslagen, die je hieronder kunt vinden. Waar sprake is van een verkort jaarverslag, kun je het volledige jaarverslag inzien door een mailtje te sturen naar voorlichting@descentrum.nl Mocht je een jaarverslag van vóór 2009 in willen zien, stuur dan een mail naar info@descentrum.nl

Voor meer informatie in het kader van de ANBI-registratie, klik hier.

  • Reageren zelf reageren >
    Reageer ook