Wettelijke bewaartermijn

Op de bewaartermijn van het medisch dossier zijn wettelijke regels van toepassing. Op de website van de KNMG staan de rechten en plichten van zowel patiënt als zorgverlener uitgebreid beschreven. Hieronder hebben we een deel van die informatie alvast voor jullie bij elkaar gezet.

Volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bedraagt de wettelijke bewaartermijn 15 jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. De bewaartermijn begint per gegeven te lopen vanaf het moment waarop dat gegeven is ‘vervaardigd’, dat wil zeggen een gegeven is opgenomen in het dossier. De toevoeging ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goede hulpverlener voortvloeit’ slaat op de situatie dat een arts alleen in staat is goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens langer bewaard blijven, zoals bij chronische aandoeningen. Door deze toevoeging kan de ziektegeschiedenis dus volledig blijven, zonder dat de arts de gegevens met betrekking tot handelingen van 15 jaar en ouder al moet gaan vernietigen. In het geval van DES-blootstelling is het langer bewaren van belang voor de DES-betrokkene en de familie. In dat geval is het te adviseren dat er afspraken (liefst schriftelijke) tussen arts en patiënt worden gemaakt over het bewaren van de gegevens.

Aanvullende informatie:

  • Op grond van de WGBO heb je recht op inzage in jouw gegevens in het medische dossier. Persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverlener mag je niet inzien. Je hebt ook recht op een afschrift van de medische gegevens. Voor het verstrekken van een afschrift kunnen wel kosten in rekening worden gebracht. Over het algemeen geldt bij enkele pagina’s een bedrag van € 0,23 per pagina met een maximum van € 4,50 per verzoek. Bij een kopie van dossiers met meer dan 100 pagina’s hoef je maximaal € 22,50 te betalen. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt hier toezicht op (zie www.cbpweb.nl);
  • De bewaartermijn van medische dossiers van overleden patiënten begint te lopen vanaf de laatste wijziging in het dossier aangaande de behandeling of het overlijden;
  • Bij minderjarigen begint de bewaartermijn altijd te lopen bij het bereiken van de meerderjarigheidsgrens (18 jaar). Patiëntgegevens dienen voor hen dus bewaard te blijven tot het 34e levensjaar. Dit is alleen anders bij voortijdig overlijden. Dan geldt 15 jaar na datum overlijden;
  • In academische ziekenhuizen moeten bepaalde documenten bewaard blijven tot 115 jaar na de geboortedatum van de patiënt. Voorbeelden zijn een operatieverslag of een ontslagbrief. Dit staat in de Archiefwet (zie www.npcf.nl).

Tips van het DES Centrum:

  • Het is soms lastig een brief op te stellen om het medisch dossier op te vragen of te vragen het dossier te bewaren. Daarom heeft het DES Centrum een voorbeeldbrief opgesteld die je als basis kunt gebruiken voor je eigen verzoek;
  • In 1994 heeft het DES Centrum bij verschillende ziekenhuizen in Nederland geïnventariseerd wat hun beleid is ten aanzien van het bewaren van het medisch dossier. Die informatie is in een overzicht bij elkaar gezet;
  • Diethylstilbestrol is de schadelijk stof in het DES-hormoon. Het hormoon werd echter onder vele merknamen voorgeschreven. Het heette dus lang niet altijd DES. Het DES Centrum heeft de merknamen (voor zover bekend) verzameld en in een overzicht weergegeven;
  • Apothekers zijn volgens wet ook verplicht gegevens te bewaren. Op de site van de KNMP staat onder andere de volgende informatie: De Regeling Geneesmiddelenwet en de Opiumwet stellen eisen aan de bewaartermijn van recepten, die geldt voor zowel papieren als elektronische recepten. Beide wetten sluiten voor het bewaren van recepten aan bij de termijn die de WGBO stelt voor medische dossiers:15 jaar. Mocht het medisch dossier dus niet meer beschikbaar zijn, dan is er misschien bij de apotheek nog informatie aanwezig.

Deze informatie is mede afkomstig van de KNMG-website en de KNMP-website: http://knmg.artsennet.nl/Diensten/artseninfolijn/FAQ-Praktijkdilemmas/Casus-Artseninfolijn/Hoe-lang-moet-ik-medische-dossiers-van-overleden-patienten-bewaren.htm geraadpleegd op: 02-05-2013 http://www.knmp.nl/organisatie-regelgeving/wet-en-regelgeving/geneesmiddelenwet-1/knmp-standpunt-bewaren-van-recepten Geraadpleegd op: 02-05-2013